Spájame sa pre spoločnú budúcnosť mladých a ich zamestnávateľov

Úvodné predstavenie

Teoretické vzdelanie a praktické zručnosti sú pre mladých ľudí dve devízy, v ktorých sa spája perspektíva adekvátneho zamestnania. Asociácia Duálneho Vzdelávania združuje právnické osoby, ktoré spájajú svoje sily pre potenciál mladých ľudí.

Hlavným poslaním Asociácie Duálneho Vzdelávania je realizácia, podpora a rozvoj systému duálneho vzdelávania na Slovensku s dôrazom na podporu vytvorenia efektívneho a fungujúceho systému duálneho vzdelávania na úrovni verejného a súkromného školstva, ako aj individuálnych projektov nesúcich prvky systému duálneho vzdelávania.

Asociácia Duálneho Vzdelávania je platformou pre dialóg o riešeniach, platformou príkladov dobrej praxe a zdrojom motivácie aj inšpirácie pre všetkých aktérov duálneho vzdelávania.

JUDr. Slavomír Maličkay
prezident
Asociácie Duálneho Vzdelávania

JUDr. Slavomír Maličkay
prezident ADV

Kto sme?

 

Asociácia Duálneho Vzdelávania sa zameriava na realizáciu, podporu a rozvoj duálneho vzdelávania v Slovenskej republike so zreteľom na podporu vytvorenia efektívneho a fungujúceho systému duálneho vzdelávania na úrovni štátneho, samosprávneho a súkromného školstva. Prostredníctvom členstva v Asociácii Zamestnávateľských Zväzov a Združení SR (AZZZ) prinášame tému duálneho vzdelávania na relevantné fóra.

Ambíciou Asociácie Duálneho Vzdelávania je tiež podpora individuálnych projektov nesúcich prvky duálneho vzdelávania a cezhraničnej spolupráce, a napokon vytvorenie a udržiavanie dialógu za účelom výmeny informácií, komunikácie, podpory a realizovania záujmov členov združenia voči štátnym orgánom a organizáciám, nositeľom vzdelávania, zamestnávateľom, profesijným zväzom, záujmovým združeniam, neziskovým organizáciám a iným tretím osobám.

Čo robíme?

 • vykonávame činnosť v oblasti mimoškolského vzdelávania
 • vykonávame činnosť smerujúcu k zavádzaniu elementov duálneho vzdelávania
  v Slovenskej republike
 • zabezpečujeme realizáciu podporných programov pre subjekty zavádzajúce elementy duálneho vzdelávania
 • identifikujeme a analyzujeme bariéry rozvoja duálneho vzdelávania
 • pripravujeme návrhy na odstránenie bariér duálneho vzdelávania
 • pripravujeme návrhy právnych predpisov, ktoré zavádzajú elementy duálneho vzdelávania
 • zabezpečujeme realizáciu podporných programov pre podporu duálneho vzdelávania v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, pričom spolupracujeme
  s regionálnymi organizáciami zameranými na podporu duálneho vzdelávania
 • podporujeme rozvoj duálneho vzdelávania prostredníctvom programov podpory duálneho vzdelávania a finančných návratných a nenávratných výpomocí, ktoré
  v rámci týchto programov
 • zabezpečujeme rozvoj sektora duálneho vzdelávania najmä formou informovania, publicity, vzdelávania a budovania vzťahov s verejnosťou
 • presadzujeme a obhajujeme oprávnené záujmy členov združenia
 • zabezpečujeme inštitucionálne kontakty a spoluprácu so štátnymi orgánmi
  a organizáciami smerujúcimi k zavádzaniu elementov duálneho vzdelávania
  v Slovenskej republike
 • zabezpečujeme inštitucionálne medzinárodné kontakty a spoluprácu
  s organizáciami s obdobným účelom
 • uskutočňujeme výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

Členská základňa

Členmi združenia sú zakladatelia, ktorí uzatvorili zakladateľskú zmluvu, ktorou bolo združenie založené a právnické osoby, ktoré sa slobodne a dobrovoľne rozhodli vstúpiť do združenia, vyslovili súhlas s týmito stanovami a ich členstvo bolo schválené v súlade so stanovami.

Pristupujúcim členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, účelom a cieľom ktorej je podpora duálneho vzdelávania v Slovenskej republike. Podmienkou vzniku a trvania členstva je, že právnická osoba, ktorá sa má stať členom združenia, resp. je členom združenia pomáha napĺňať účel združenia a rešpektuje predmet činnosti združenia.

Členovia ADV

LOGO-DSA-FARBA[1]
logo[1]
TCX logo 2014
Duale.Akademie_Logo_cmyk-1

Staňte sa členom

Členstvo v ADV je otvorené subjektom:

 • zriaďujúcim školy
 • zaoberajúcim sa duálnym vzdelávaním
 • zaoberajúcim sa odborným vzdelávaním a prípravou
 • štátnej správy (verejná správa je štátna správa a samospráva spolu)
 • združujúcim profesijné organizácie
 • územnej samosprávy a regionálnej samosprávy (VÚC)
 • poskytujúcim a uplatňujúcim aktívne opatrenia na trhu práce
 • poskytujúcim poradenstvo a vzdelávanie pre trh práce
 • poskytujúcim poradenstvo a vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania
 • poskytujúcim personálny manažment
 • poskytujúcim poradenstvo a vzdelávanie pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie a zamestnancov
 • poskytujúcim poradenstvo a služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
 • pôsobiacim vo výskume, vývoji a projekcii informačných a komunikačných technológií pre personálne a mzdové účely
 • pôsobiacim vo výskume rodovej rovnosti mužov a žien, pracovných podmienok, ekonomiky práce, produktivity práce, ľudského činiteľa, odmeňovania

Odborné pracovné tímy

ADV pôsobí na báze odborných pracovných tímov, ktoré pôsobia v jednotlivých oblastiach kľúčových pre úspešné zavádzanie modelu duálneho vzdelávania do praxe.